جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان کردستان

city
   
 
  • اداره محیط زیست، بهداشت و ایمنی

   رییس اداره محیط زیست، بهداشت، ایمنی و انرژی:

   نادر صیدی

   آدرس: چهارراه مادر - سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان - طبقه دوم

   شرح وظایف:

   -تهیه ،تدوین و ارائه پیشنهادهای لازم در خصوص سیاستها و خط مشی های مرتبط با برنامه های محیط زیست
   در بخش صنعت ، معدن و تجارت با توجه به مسایل زیست محیطی ذیربط استان
   -تهیه، تدوین و تکمیل اولویتها و ضوابط و شاخصهای توسعه پایدار صنعت، معدن و تجارت
   -مشارکت در تدوین و اصلاح قوانین، مقررات، ضوابط، دستورالعملها محیط زیستی ، ایمنی ، بهداشت و انرژی
   مرتبط با بخش
   -بررسی و مطالعه لوایح، پروتکلها، مصوبات و دستورکارهای مرتبط محیط زیستی ، ایمنی ، بهداشت و انرژی و
   تعیین تاثیرات آنها بر روند سیاستگذاری مرتبط با فعالیتهای این بخش
   -سیاستگذاری و نظارت بر روند اجرا و رفع مشکلات پروتکلها، کنوانسیونهای مرتبط با حوزه محیط زیست به
   منظور حفاظت از منافع بخش صنعت، معدن و تجارت
   -ساماندهی و هماهنگی فعالیتهای شوراها یا کمیته های مربوط به محیط زیست ، ایمنی ، بهداشت و انرژی در
   سطح وزارتخانه
   -ایجاد ارتباط مستمر با سازمانها و واحدهای تابعه به منظور هدایت مناسب برنامه های محیط زیستی ، ایمنی ،
   بهداشت و انرژی محوله
   -شناسایی مشکلات و معضلات محیط زیستی ، ایمنی ، بهداشت و انرژی واحدها و پیگیری رفع مشکلات مزبور از
   طریق منابع موجود
   - جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به محیط زیست، بهداشت ، ایمنی و انرژی بخش در جهت ایجاد بانک
   اطلاعات
   -فراهم آوردن بسترهای مناسب جهت برقراری ارتباط و همکاری نزدیکتر با دانشگاه بر اساس برنامه های تدوین
   شده و مصوب وزارتخانه
   -سیاستگذاری و هدایت آموزشهای زیست محیطی ، ایمنی ، بهداشت و انرژی وپیش بینی نیازهای آموزشی بخش
   در حوزه های مذکور و ارائه آن جهت درج در برنامه سالیانه آموزشی جهت اجرا
   -شناسایی و معرفی نیازهای پژوهشی، تحقیقاتی و تجهیزاتی بخش و اولویت بندی آنها
   -بررسی و شناسایی فرصتهای موجود جهت نیل به همکاریهای و حمایتهای بین المللی محیط زیستی
   -اتخاذ شیوه های مناسب و عملی به منظور هدایت و حل مشکلات در مواقع اضطراری
   -نظارت بر طراحی و استقرار نظام پایش و ارزیابی شاخصهای زیست محیطی و حمایت و هدایت لازم در جهت
   اجرای آن در زیربخشهای مرتبط
   -نظارت و هدایت نحوه ترویج سیستمهای استاندارد زیست محیطی ، ایمنی ، بهداشت و کیفیت مرتبط و متناسب
   -زمینه سازی و بستر سازی جهت افزایش مشارکت با سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی، بهداشت و ایمنی
   -سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور توسعه فن آوری های بهینه سازی در بخش
   -بررسی، پیشنهاد و پیگیری تصویب شاخص های بهره وری در زمینه های فنی و اقتصادی در سطح بخش
   -جمع آوری اطلاعات در سطح وزارتخانه به منظور ارائه گزارش های دوره ای از رعایت شاخص های بهره وری به
   مراجع قانونی
   -هدایت و راهبری انجام مطالعات جامع انرژی، استفاده بهینه از حاملها و توسعه سیستمهای بهینه مرتبط در
   بخش
   -ایجاد هماهنگی و درک واحد در زمینه مفهوم بهره وری بین سازمانها و واحدهای تابعه
   -ارتقای موثر سیستمهای کیفیت و بهره وری کاربردی از طریق تبادل اطلاعات و ایجاد سامانه مناسب
   - شناسایی عوامل و علل اتلاف انرژی و ساماندهی نهادهای تخصصی بهره وری در بخش
   - نظارت بر توسعه مدلهای بومی برنامه ریزی انرژی
   -ایجاد زیرساختها و شرایط لازم جهت توسعه انرژیهای نو
   -نظارت بر راهکارهای کاهش تلفات و بازیافت انرژی در بخش
   -حمایت از نوآوریها به ویژه در زمینه توسعه فناوریهای سازگار با محیط زیست
   -انجام اقدامات ستادی به منظور توسعه تحقیقات و فناوری برای بهبود بهره وری
   -تدوین ابزارهای تشویقی و تنبیهی در زمینه بهره وری در بخش و پیگیری تصویب و اجرای آنها
   -شنـاسایی قوانیـن و مقـررات بـازدارنده و پیش بـرنـده رشد بهـره وری انرژی در واحدهای اجرائی مرتبط
   -ایجاد ارتباط و تبادل اطلاعات با نهادهای ملی و بین المللی مرتبط با بهره وری و انرژی
   -هدایت و نظارت بر راهبردهای آموزش و اطلاع رسانی مرتبط با مصرف انرژی و بهره وری
   -انجام اقدامات ستادی به منظور توسعه تحقیقات و فناوری و امر پژوهش برای بهبود بهره وری
   -گرد آوری و تدوین مطالب مرتبط با محیط زیست ، بایمنی ، بهداشت و انرژی بخش صنعت، معدن و تجارت
   انتشار آنها به صورت مقالات،کتب یا نشریات یا خبرنامه های ادواری
   -مشارکت موثر درسمینارها،کارگاهها و نمایشگاههای مرتبط با محیط زیست ، ایمنی ، بهداشت و انرژی به
   منظور افزایش بهره وری نیروی انسانی مرتبط
   -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه
مجموع بازدیدها : 829,725
تعداد بازدید امروز : 583
آخرین به روزرسانی : 13:41  1398/02/30