جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان کردستان

city
   
 
  • معاونت امور معادن و اکتشافات معدنی

   معاون امور معادن و اکتشافات معدنی: مهدی مرادی

   شماره تماس: 33234575-087

   آدرس: چهرراه مادر، سازمان صنعت، معدن و تجارت، طبقه سوم

   شرح وظایف


   اداره امور معادن:

   - اخذ مدارک لازم از متقاضیان اکتشاف و بررسی و تطبیق با کالک و صدور مجوزهای موقت
   - صدور پروانه اکتشاف پس از طی مراحل قانونی، معرفی مسئول فنی، ارائه طرح اکتشاف، ارائه پاسخ استعلام ارگانهای ذیربط
   - انجام میله گذاری و کنترل محدوده های اکتشافی پس از وصول درخواست کتبی دارنده مجوز با تایید نظام مهندسی معدن
   - رسیدگی به تقاضای اعطای تسهیلات متقاضیان دارندگان پروانه اکتشاف و معرفی به وزارت متبوع
   - انجام بازدید های نظارتی از محدوده های اکتشافی در طول دوره پروانه صادره جهت کنترل اجرای عملیات اعلام شده در پروانه های اکتشاف
   - بررسی گزارشات پایانی اکتشاف و صدور گواهینامه کشف برابر دستورالعمل های صادره
   - بازدید از معادن وذخایر معدنی ونظارت بر امر استخراج و ارائه روشهای اصولی استخراج براساس اصول فنی و ایمنی و روشهای بهینه وتهیه گزارشات لازم
   - بررسی و تهیه گزارشهای لازم بمنظور شناخت منابع معدنی استان
   - بررسی و اظهار نظر در زمینه توصیه مواد ناریه با هماهنگی حراست سازمان ، ماشین آلات ، وام و ... جهت معادن
   - نظارت مستمر بر معادن بمنظور جلوگیری از تخریب معادن و تضییع مواد معدنی
   - صدور پروانه بهره برداری مجوز برداشت
   - تهیه و تنظیم آگهی های مزایده معادن و معادن متروکه وتهیه شناسنامه معدن
   - برگزاری کمیسیونهای معدنی شامل : مزایده ، واگذاری ، تخلفات ، ماشین آلات ، مسئولین فنی
   - راهنمایی بهره برداران معادن وبازدید از معادن جهت نظارت بر نحوه بهره برداری
   - برآورد میزان استخراج از معادن بمنظور محاسبه و وصول حقوق دولتی
   - انجام بررسی های لازم جهت تعیین نواقص موجود در معادن وپیگیری جهت رفع آنها
   - تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات معادن جهت ارایه به واحدهای ذی ربط
   - انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه

   اداره امور صنایع معدنی:
   - مشارکت درتدوین راهبردهای توسعه صنایع معدنی استان
   - ارایه پیشنهادهای لازم درخصوص رفع تنگناهای تولیدی و پیگیری در جهت اجرایی شدن آنها
   - جلب مشارکت تشکلهای تخصصی درسیاست گذاری و برنامه ریزیهای مرتبط با صنایع معدنی استان
   - ارائه پیشنهادات لازم جهت تهیه و یا اصلاح دستورالعمل های مربوط به صدور پروانه بهره برداری
   - نظارت بر فعالیتهای مرتبط با صنایع معدنی به منظور تحقق سیاستها وبرنامه های استان
   - هماهنگی با سایر دستگاهها در زمینه های مربوط به امور تولیدی استان
   - مشارکت در تدوین استراتژیها واصلاح ساختارها بر اساس سیاستهای کلی اعلام شده
   - مشارکت در تعیین شاخصهای اندازه گیری بهره وری سازمان
   - فراهم کردن زمینه های لازم جهت افزایش ارایه خدمات وارتقای کیفیت آنها
   - مشارکت در کمیته های بهبود روشها و تدوین اهداف کیفی و کمی بهره وری صنعت استان
   - بازدید از واحدهای تولیدی و بررسی فنی جهت حصول اطمینان از موفقیت در دوران تولید آزمایشی وصدور پروانه بهره برداری برای آنها
   - رسیدگی به کلیه درخواستهای تغییر مشخصات پروانه بهره برداری اعم از تغییر مکان تغییر ظرفیت یا تغییر نوع تولید، محصول جدید، تغییر مالکیت ....
   - تعیین میزان ضایعات مواد اولیه در مواقع لزوم
   - بررسی و انجام محاسبات لازم در زمینه مواد اولیه مورد نیاز کالاهای ساخته شده و معرفی درخصوص کالاهای سهمیه بندی شده ویا مورد نظارت( از جمله سوخت، مواد پیش ساز مواد مخدر، موادپتروشیمی و ...)
   - بازدید از واحدهای صنعتی جهت برآورد نیازها و رسیدگی به تقاضای آنها اعم از مواد اولیه تغییرات پروانه بهره برداری، تعیین درصد ضایعات، اعطای تسهیلات، اعطای معافیت حقوق ورودی ماشین آلات و مواد اولیه و....)
   - صدور مجوز ورود ماشین آلات مستعمل
   - شناسایی و صدور پروانه برای صنایع نوین( هایتک)
   -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه

مجموع بازدیدها : 829,787
تعداد بازدید امروز : 645
آخرین به روزرسانی : 13:41  1398/02/30