جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان کردستان

city
   
 
  • مزایده عمومی معادن استان کردستان در سال 97

   کد اطلاعیه: 785424
   تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
   تعداد بازدید: 1421

   شرایط عمومی مزایده

   هرگونه پیشنهاد ارائه شده به سازمان توسط متقاضیان بمنظور شرکت در مزایده عمومی که شامل یک یا چند مورد از موارد ذیل باشد، کان لم یکن تلقی شده و به متقاضی مسترد می­گردد. سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در این زمینه اختیار تام داشته و مستقیماً عمل خواهد کرد.

   • مطابق با شرایط مزایده نباشد.
   • دارای قید و شرط باشد.
   • مخدوش باشد.
   • دارای شرایط خاص یا پیش­بینی نشده باشد.
   • مبهم باشد.
   • ناقص باشد.

   مهلت ارسال مدارک: 02/04/97

   تاریخ بازگشایی: 05/04/97

   نحوه ارائه پیشنهادات توسط متقاضیان به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان جهت شرکت در مزایده و نحوه بررسی آنها بصورت ذیل می­باشد:

   1. پیشنهاد مزایده باید حداکثر تا تاریخ 02/04/97 به سازمان صنعت، معدن تجارت، آدرس چهارراه مادر، طبقه سوم، معاونت امور معادن، تسلیم شود و کلیه پیشنهاداتی که بعد از تاریخ و ساعت مقرر ارائه شوند، تحویل گرفته نخواهند شد و عیناً به متقاضی مسترد می­گردد.

   1. پس از انقضای موعد تسلیم پیشنهادات، 02/04/97، هیچگونه درخواستی مبنی بر تغییر و اصلاح پیشنهادت ارائه شده توسط متقاضیان به هر عنوان پذیرفته نخواهد شد و سازمان در این زمینه اختیار تام دارد.

   1. به پیشنهاداتی که فاقد سپرده (تضمین) باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

   1. گواهی تاییده صلاحیت فنی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی بایستی توسط نظام مهندسی معدن صادر شده باشد. لازم بذکر است این گواهی دارای اعتبار یکساله از تاریخ صدور می باشد. درخصوص متقاضیانی که در پاکت "ب" بجای گواهی تاییده صلاحیت فنی و مالی، برگه پرینت گردش حساب بانکی، گواهی پروانه اشتغال، مجوز گواهی کشف یا پروانه بهره برداری و یا هر مدرک دیگری را قرار می دهند، اعلام میدارد که درخواست آنها توسط سازمان ناقص تلقی می گردد و عین مدارک تحویلی مسترد خواهد گردید.

   1. در اجرای مفاد ماده 76 آئین نامه اجرائی قانون معادن، ورود با حداقل امتیاز صلاحیت فنی و مالی الزامی بوده و متقاضی که بیشترین رقم پیشنهادی را اعلام نماید، بعنوان برنده مزایده اعلام خواهد شد.

   • تبصره : در صورت تائید صلاحیت فنی و مالی توسط کمیته فنی مزایده (پاکت­های الف و ب)" پاکت ج" بازگشایی می شود.

   • حداقل امتیاز فنی و مالی برای محدوده های اکتشافی و پروانه اکتشاف مزایده ای با مواد معدنی گروه 1، 2 و 3 برابر 10 امتیاز، برای گروه 4 و 5 برابر 15 امتیاز و برای گروه 6 برابر 25 امتیاز می باشد. در مورد محدوده های گواهی کشف مزایده ای حداقل امتیاز لازم مکسوبه برای مواد معدنی گروه 1، 2 و 3 برابر 20 امتیاز، برای گروه 4 و 5 برابر 30 امتیاز و برای گروه 6 برابر 50 امتیاز می باشد (با استناد به بخشنامه شماره135962/60 مورخ 18/6/94 وزارت متبوع).

   متقاضیان شرکت در مزایده پس از دریافت اسناد مزایده و تکمیل کردن آنها و تهیه سایر مدارک لازم نهایتاً بایستی کلیه اسناد و مدارک مربوطه را بصورت یک پاکت اصلی لاک و مهر شده که محتوی سه پاکت جداگانه دربسته پاکت الف (پاکت تضمین شرکت در مزایده)، پاکت ب (پاکت فنی و مالی) و پاکت ج (پاکت قیمت پیشنهادی) می­باشد را قبل از اتمام مهلت قانونی مهلت مزایده (02/04/97) به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند.


   مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده

   1. پاکت (الف)

   این پاکت شامل:

   1. فرم شماره 5 (فرم تضمین شرکت در مزایده عمومی)
   2. اصل برگه فیش مبلغ تضمین واریزی یا یک فقره ضمانت ­نامه بانکی و یا یک فقره چک بانکی تضمین شده بعنوان تضمین شرکت در مزایده به مبلغ تعیین شده در وجه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان

   توجه :

   • فیش­های تضمینی واریزی بایستی به شماره حساب سیبای بانک ملی 2175314218008 بنام خزانه سازمان صنعت، معدن و تجارت واریز گردد.
   1. اشخاص حقیقی :
   • تصویر شناسنامه، تصویر کارت ملی و تصویر گواهینامه پایان خدمت یا گواهی اشتغال به تحصیل (برای آقایان).

   اشخاص حقوقی :

   • تصویر اساسنامه شرکت (با موضوع فعالیت معدنی).
   • تصویر روزنامه متضمن آگهی تاسیس شرکت.
   • تصویر روزنامه متضمن آگهی آخرین تغییرات شرکت.
   • تصویر مجوزهای معدنی شرکت (اعم از گواهینامه­ کشف و پروانه بهره برداری).

   1. پاکت (ب)

   این پاکت شامل:

   1. اصل یا تصویرگواهی تائیدیه صلاحیت فنی و مالی اشخاص حقیقی یا حقوقی معتبر صادره از سازمان نظام مهندسی معدن.
   2. فرم شماره 6 (فرم تقاضای شرکت در محدوده های اعلام شده در لیست مزایده).
   3. فرم شماره 7 (فرم منع مداخله کارمندان دولت محضری شده در دفتر اسناد رسمی).
   4. فرم شماره 8 (تعهدات الزام آور متقاضیان شرکت در مزایده عمومی).

   1. پاکت (ج)

   این پاکت شامل:

   1. فرم شماره 9 (فرم قیمت پیشنهادی)
مجموع بازدیدها : 829,729
تعداد بازدید امروز : 587
آخرین به روزرسانی : 13:41  1398/02/30