X
چهارشنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۴ ۱۳:۴۸ ۲۱۷۰
چچ

اداره طرح ها و برنامه ریزی

رییس اداره طرح ها و برنامه ریزی: 

شماره تماس: 33285395-087

آدرس: چهارراه مادر، سازمان صنعت، معدن و تجارت، طبقه سوم

 

شرح وظایف


- تهیه و تدوین برنامه های مربوط به توسعه فعالیت های صنعتی و معدنی و بازرگانی استان در چارچوب سیاست های حوزه ستادی وزارتخانه 
 
- برنامه ریزی و نظارت برایجاد واحدهای صنعتی ، معدنی و تجاری درسطح استان بارعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط.
 
- صدور جواز تاسیس و جوازهای توسعه برای واحدهای صنعتی متقاضی براساس نوع تقاضا و درچارچوب اختیارات تفویض شده با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط.
 
- نظارت برپیشرفت فیزیکی طرحها و درصورت لزوم ابطال جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی و معدنی 
 
- انجام بررسی های فنی اقتصادی و مالی طرحهای صنعتی استان 
 
- تلفیق برنامه های عملیاتی حوزه صنعت ، معدن و تجارت و تدوین برنامه های کلان استان با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط
 
- انجام بررسی های لازم به منظور تدوین و اجرای نظام آماری ، اطلاعات و داده های بخش صنعت ، معدن و تجارت در سطح استان 
 
- ارایه ساز و کارهای لازم جهت شناخت گلوگاه ها و نیز تعیین اولویت های افزایش تولید و ارتقای بهره وری واحدهای صنعتی و معدنی
 
- تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار به منظور شناخت امکانات صنعتی و فنی استان و تهیه و ارائه گزارش های لازم
 
- پیگیری آمایش صنعتی معدنی و تجاری استان
 
- انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه 
 
 
- فراهم آوردن موجبات جلب و جذب سرمایه گذاریهای مردمی و سرمایه های خارجی در راستای توسعه صنعتی و معدنی استان
 
- بررسیهای جامع در زمینه اطلاع رسانی صحیح به سرمایه گذاران و تعیین مزیتهای نسبی منطقه در راستای شکل دهی تصمیم گیریهای متقاضیان
 
- برنامه ریزی جهت مطالعه روند سرمایه گذاریها در استان وتعیین نقاط قوت و ضعف به منظور تدوین سیاستهای جدید منطقه ای در راستای افزایش سرمایه گذاری صنعتی و معدنی
 
- انجام اقدامات لازم به منظور استفاده مطلوب از ظرفیتهای مراکز علمی دانشگاهی در راستای انجام مطالعه منطقه ای توسعه
 
- حضور در کمیسیونها و کمیته های برنامه ریزی استان بر حسب مورد و ارائه دیدگاه ها و مقررات بخش صنعت و معدن کشور و جلب حمایت سایر دستگاه ها در توسعه سرمایه گذاریهای صنعتی و معدنی
 
- همکاری با ستاد سرمایه گذاری استان به منظور ایجاد رغبت در سرمایه گذاریهای جدید
 
- تهیه سیاست های اجرایی مشترک با محیط زیست استان به منظور سرمایه گذاری جدید و ایجاد تعادل در پراکنش واحدها
 
- نظارت براعلام ظرفیتهای صادراتی برای سرمایه گذاریهای جدید
 
- کمک در راه اندازی شرکت های سرمایه گذاری استان برای تامین منابع مالی جدید در راستای توسعه صنعت، معدن و تجارت استان
 
- ترغیب سرمایه گذاران در فعالیتهای جمعی و ورود سرمایه به طرحهای راکد که به دلیل عدم تامین منابع مالی متوقف شده اند.
 
- بررسی و اعلام انواع حمایتهای دولتی از سرمایه گذاریهای صنعتی به تفکیک مکان اجراو نوع صنعت براساس دستورالعملهای وزارت متبوع
 
- همکاری و مشارکت در انجام برنامه ریزی لازم به منظورایجاد ،توسعه وتکمیل واحدهای تولیدی با توجه به استعدادها وامکانات مناطق استان
 
- تشریک مساعی درانجام بررسیهای فنی ،اقتصادی و مالی طرحهای صنعتی استان به منظور راهنمایی متقاضیان
 
- بررسی و تعیین تسهیلات بانکی مورد نیاز واحدهای تولیدی استان براساس سیاست های اجرایی وزارتخانه و درحدوداختیارات محوله با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط .
 
- همکاری و تشریک مساعی با بانکها جهت ارایه تسهیلات بانکی به طرحها
 
- همکاری و هماهنگی با شرکت شهرکهای صنعتی استان به منظور مکان یابی صحیح و توزیع متعادل صنایع در شهرکها
 
- تشریک مساعی درایجاد هماهنگیهای لازم با سازمانها و دستگاههای مسئول تامین نیازها و امکانات زیربنایی از قبیل آب ، برق ، گاز،تلفن جهت تسریع دراجرای طرحها
 
- معرفی طرحها پس از موفقیت درتولیدآزمایشی به معاونت امورصنایع به منظور صدور پروانه بهره برداری
 
-انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه 
 

 

آدرس کوتاه شده:
پربازدیدترین مطالب حوزه ریاست
No Cache
Generate time: 1.6818947792053
Query time: 0.88769324620565