X
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ ۰۹:۵۹ ۱۳
طبقه بندی : فراخوان طرح ها و خدمات
چچ
دستورالعمل فراخوان واگذاری پهنه های اکتشافی

دستورالعمل فراخوان واگذاری پهنه های اکتشافی

آ گهی فراخوان عمومی پهنه های اکتشافی مصوب استان کردستان


سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در راستای اجرای مفاد دستورالعمل فراخوان واگذاری پهنه های اکتشافی مصوب(به شماره 133211/60 مورخ 17/06/93)، در نظر دارد طبق ماده 32 آئین نامه اجرایی قانون معادن، شناسایی پتانسیل های معدنی پهنه های اکتشافی منطقه سقز-بانه را به مساحت 1700 کیلومتر مربع و حسن آباد یاسوکند واقع در شمال بیجار به مساحت 1120 کیلومتر مربع را از طریق فراخوان عمومی و با رعایت مقررات مربوط به اشخاص حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید.کلیه متقاضیان می توانند جهت آگاهی، کسب اطلاعات تکمیلی و دریافت اسناد فراخوان، از روز شنبه مورخ 15/09/1393 به محل این سازمان به آدرس: سنندج- میدان مادر- صندوق پستی 6616738476 -سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و یا پورتال سازمانی به آدرس     krd.mimt.gov.ir  مراجعه، اسناد و مدارک مورد نیاز را تهیه و پس از تکمیل، مراتب را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 29/09/1393 به دبیرخانه سازمان به آدرس: سنندج- میدان مادر- صندوق پستی 6616738476 - سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان تحویل و رسید دریافت نمایید.
شایان ذکر است امتیاز صلاحیت فنی و مالی اشخاص حقوقی به استناد به دستورالعمل شماره 257637/60 مورخ 30/11/92 توسط سازمان های نظام مهندسی معدن تعیین می گردد و اشخاص حقوقی به منظور اخذ گواهی مربوطه، موظف به مراجعه به سازمانهای مذکور خواهند بود. حداقل امتیاز لازم جهت شرکت در فراخوان پهنه های اکتشافی 200 امتیاز خواهد بود.

پهنه های یاد شده در برگیرنده تعدادی از محدوده های اکتشافی و معدنی فعال هستند که پس از اتمام عملیات، وفق ماده 32 آئین نامه اجرایی قانون معادن اقدام خواهد شد.

*مبلغ تضمین شرکت در فراخوان پهنه های اکتشافی به ازای هر کیلومتر مربع به میزان 500.000 (پانصد هزار) ریال می باشد و مبلغ تضمین نیز وفق بند ب ماده 77 آئین نامه اجرایی ضمانت نامه بانکی یا چک تضمینی و یا برگه واریز نقدی به حساب   2175314218008 سیبا تمرکز وجوه سپرده هزینه ای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان می باشد.
*برندگان فراخوان مزبور مطابق با ماده 81 آئین نامه اجرایی قانون معادن ملزم به پرداخت هزینه های فراخوان می باشند(آگهی روزنامه و سایر ...)
*کلیه شرکت کنندگان در فراخوان بایستی کلیه صفحات دستورالعمل فراخوان واگذاری پهنه اکتشافی را از سایت سازمان دریافت، مطالعه و به امضا و مهر مجاز شرکت رسانده و به عنوان یکی از اسناد فراخوان به سازمان عودت دهند.

                                                                                   سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان 

فرم های مرتبط    

دریافت فایل دستورالعمل

دریافت فرم شماره 1

دریافت فرم شماره 2

دریافت فرم شماره 3

نقشه پهنه ها

دریافت نقشه شماره 1

دریافت نقشه شماره 2

اولویت: بالا
فایل پیوست
No Cache
Generate time: 3.3690967559814
Query time: 2.6589649518331