X
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ ۰۹:۴۵ ۲۲
طبقه بندی : مناقصه و مزایده
چچ
آگهی مزایده عمومی معادن استان (اصلاحیه شماره حساب)

آگهی مزایده عمومی معادن استان (اصلاحیه شماره حساب)

آگهی مزایده عمومی معادن استان کردستا ن 13  / 10  /93

آگهی مزایده


سازمان صنعت،معدن وتجارت کردستان در نظر دارد در اجرای تبصره یک ماده 10 قانون معادن و ماده 15 آیین نامه اجرایی آن مواد معدنی گروه 2 که شامل تعداد دو واحد معدنی غیرفعال و بیست و سه  واحد پروانه اکتشافی و بیست و سه  محدوده اکتشافی و چهل واحد مازادگواهی کشف را با رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل های معدنی واگذار نماید . شرکت کنندگان در مزایده ملزم به رعایت آخرین تغییرات مربوط به آیین نامه های معاملات دولتی و قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن و سایر دستورالعمل ها و بخش نامه های وزارت صنعت، معدن وتجارت و مراجع دیگر می باشند.
متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از نحوه  شرکت در مزایده پس از بررسی دقیق به سازمان صنعت معدن وتجارت کردستان واقع در سنندج- میدان مادر مراجعه و اوراق مربوطه را اخذ و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری مورخ 30/10/93 به انضمام اصل فیش بانکی بابت ضمانت شرکت در مزایده به شرح مندرج در آگهی ( واریز به حساب شماره 2175314218008 نزد بانک ملی ) در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه سازمان تسلیم و رسید دریافت نمایند.
ضروریست که متقاضیان محدوده های اکتشافی قبل از ارائه اوراق به سازمان از محل و موقعیت محدوده درخواستی بازدید بعمل آورند.
پیشنهادات رسیده رأس ساعت  11   روز چهارشنبه  مورخ 08/11/93 در کمیسیون بررسی صلاحیت فنی ومالی در محل سازمان صنعت ، معدن وتجارت کردستان وپاکت پیشنهادات درساعت12 روز  شنبه 11/11/93باز و قرائت می گردد. به پیشنهاداتی که ناقص ، ناخوانا ، بدون فیش بانکی و مشروط و دارای خط خوردگی باشد و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مهلت تعیین شده به دبیرخانه سازمان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. این سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه های ثابت هر معدن از قبیل اموال و تجهیزات مربوط به معدن به استناد ماده 21 قانون معادن از برنده مزایده اخذ خواهد شد. صدور پروانه بهره برداری و مجوز برداشت محدود منوط به ارائه مجوزهای لازم از ادارات ذیربط توسط برنده مزایده بوده و هزینه درج آگهی    به عهده برنده مزایده می باشد. ( برندگان مزایده ملزم به پرداخت کلیه بدهی های بهره برداران قبلی و مطالبات بیمه تأمین اجتماعی و امور مالیاتی می باشد) . در خاتمه لازم به ذکر است عدم حصول نتیجه در محدوده های اکتشافی هیچ حقی را برای برنده مزایده ایجاد  نمی کند. 
                                                                             
    سازمان صنعت،معدن و تجارت کردستان

 

دریافت فایل:

فایل اکسل مزایده نهایی سنگ لاشه 93

فایل مزایده آذر 93

 فایل اسناد مزایده

اولویت: بالا
فایل پیوست
No Cache
Generate time: 2.6172013282776
Query time: 1.9208358128866