X
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ ۱۰:۰۳ ۲۸
طبقه بندی : مناقصه و مزایده
چچ
مزایده عمومی معادن استان کردستان در مهرماه 1395

مزایده عمومی معادن استان کردستان در مهرماه 1395

 آگهی مزایده عمومی معادن استان کردستا ن   01  / 07  /95

   سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در نظر دارد در راستای اجرای تبصره 1 ماده 10 قانون معادن و ماده 15 آئین نامه اجرائی آن تعداد 117 فقره محدوده اکتشافی شامل 39 فقره محدوده اکتشافی، 61 فقره محدوده پروانه اکتشاف، 1 فقره محدوده اکتشافی مسبوق به سابقه و 16 فقره محدوده گواهی کشف  از تمامی 6 گروه مواد معدنی گروه را از طریق فرآیند مزایده عمومی واگذار نماید؛  شرکت کنندگان در مزایده ملزم به رعایت آخرین تغییرات مربوط به آئین نامه های معاملات دولتی و قانون معادن و آئین نامه اجرائی آن و سایر دستورالعمل ها و بخش نامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت و مراجع دیگر می باشند.
   متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از نحوه  شرکت در مزایده پس از بررسی دقیق به سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان واقع در سنندج- چهارراه مادر مراجعه و اوراق مربوطه را اخذ و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری مورخه 10/07/95 به انضمام اصل فیش بانکی بابت ضمانت شرکت در مزایده به شرح مندرج در آگهی ( واریز به حساب شماره 2175314218008 نزد بانک ملی ) در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه سازمان تسلیم و رسید دریافت نمایند. 
   ضروریست که متقاضیان محدوده های اکتشافی قبل از ارائه اوراق به سازمان از محل و موقعیت محدوده درخواستی بازدید بعمل آورند.
   پیشنهادات رسیده رأس ساعت  10  روز  دوشنبه  مورخه 12/07/95 در کمیسیون بررسی صلاحیت فنی ومالی در محل سازمان صنعت، معدن وتجارت استان کردستان باز و قرائت می گردد. به پیشنهاداتی که ناقص، ناخوانا، بدون فیش بانکی، منطبق نبودن با شرایط مزایده، مشروط و دارای خط خوردگی باشد و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مهلت تعیین شده به دبیرخانه سازمان واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد. این سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه های ثابت هر معدن از قبیل اموال و تجهیزات مربوط به معدن به استناد ماده 21 قانون معادن از برنده مزایده اخذ خواهد شد. صدور پروانه بهره برداری و مجوز برداشت محدود منوط به ارائه مجوزهای لازم از ادارات ذیربط توسط برنده مزایده بوده و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. ( برندگان مزایده ملزم به پرداخت کلیه بدهی های بهره برداران قبلی و مطالبات بیمه تأمین اجتماعی و امور مالیاتی می باشد). در خاتمه لازم به ذکر است عدم حصول نتیجه در محدوده های اکتشافی هیچ حقی را برای برنده مزایده ایجاد نمی کند. ضمناً تمامی صفحات مدارک ارائه شده باید برابر با اصل شده باشند.
                                                                                                                             سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان
 
 
 

           دریافت لیست محدوده های مورد مزایده:

اولویت: بالا
فایل پیوست
No Cache
Generate time: 3.0370899836222
Query time: 2.2709336280823