X
شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۰۴ ۱۲۷
نوع مناقصه/مزایده:
طبقه بندی: حوزه معدن
چچ
مزایده عمومی معادن استان کردستان در سال 97

مزایده عمومی معادن استان کردستان در سال 97

فهرست موارد

ردیف

شماره فرم

عنوان فرم

تعداد صفحات

1

فرم شماره 1

اطلاعات کلی مزایده

1

2

فرم شماره 2

شرایط عمومی مزایده

2

3

فرم شماره 3

مدارک موردنیاز جهت شرکت در مزایده

1

4

فرم شماره 4

جداول نحوه تعیین صلاحیت فنی و مالی و تضمین محدوده­های اکتشافی و معدنی

3

5

فرم شماره 5

تضمین شرکت در مزایده عمومی

1

6

فرم شماره 6

فرم تقاضای شرکت در محدوده های اعلام شده در لیست مزایده

1

7

فرم شماره 7

فرم منع مداخله کارمندان دولت

1

8

فرم شماره 8

تعهدات الزام آور متقاضیان شرکت در مزایده عمومی

4

9

فرم شماره 9

فرم قیمت پیشنهادی

2

تذکر :

 • کلیه اسناد و مدارک ارائه شده توسط متقاضیان شرکت در مزایده بایستی در یکی از دفاتر اسناد رسمی برابر با اصل گردد.

 • فرم شماره 7 (فرم منع مداخله کارمندان دولت) بایستی توسط متقاضی در یکی از دفاتر اسناد رسمی بصورت محضری تهیه گردد و در پاکت مربوطه (پاکت ب ) همراه با سایر اوراق مربوطه قرار گیرد.
نحوه ضمانت:

نحوه تعیین مبلغ تضمین محدوده‌های معدنی و اکتشافی:

1- درخصوص مبلغ تضمین محدوده‌های پروانه بهره‌برداری، گواهی کشف و دپوهای مواد معدنی مشمول مزایده، وفق مفاد بند الف ماده 77 آئین نامه اجرائی قانون معادن اقدام گردد.

2- درخصوص مبلغ تضمین محدوده‌های بلامعارض، پروانه‌های اکتشاف و معادن متروکه به شرح ذیل اقدام گردد (وفق مفاد بخشنامه شماره 79024/60 مورخه 01/04/94 وزارت صنعت، معدن و تجارت) :

گروه‌ مواد معدنی

مبلغ تضمین شرکت در مزایده (میلیون ریال)

1 و2 و 3

100

4 و 5

200

6

300

شرایط دریافت اسناد:

مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده

 1. پاکت (الف)

این پاکت شامل:

 1. فرم شماره 5 (فرم تضمین شرکت در مزایده عمومی)
 2. اصل برگه فیش مبلغ تضمین واریزی یا یک فقره ضمانت ­نامه بانکی و یا یک فقره چک بانکی تضمین شده بعنوان تضمین شرکت در مزایده به مبلغ تعیین شده در وجه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان

توجه :

 • فیش­های تضمینی واریزی بایستی به شماره حساب سیبای بانک ملی 2175314218008 بنام خزانه سازمان صنعت، معدن و تجارت واریز گردد.
 1. اشخاص حقیقی :
 • تصویر شناسنامه، تصویر کارت ملی و تصویر گواهینامه پایان خدمت یا گواهی اشتغال به تحصیل (برای آقایان).

اشخاص حقوقی :

 • تصویر اساسنامه شرکت (با موضوع فعالیت معدنی).
 • تصویر روزنامه متضمن آگهی تاسیس شرکت.
 • تصویر روزنامه متضمن آگهی آخرین تغییرات شرکت.
 • تصویر مجوزهای معدنی شرکت (اعم از گواهینامه­ کشف و پروانه بهره برداری).

 1. پاکت (ب)

این پاکت شامل:

 1. اصل یا تصویرگواهی تائیدیه صلاحیت فنی و مالی اشخاص حقیقی یا حقوقی معتبر صادره از سازمان نظام مهندسی معدن.
 2. فرم شماره 6 (فرم تقاضای شرکت در محدوده های اعلام شده در لیست مزایده).
 3. فرم شماره 7 (فرم منع مداخله کارمندان دولت محضری شده در دفتر اسناد رسمی).
 4. فرم شماره 8 (تعهدات الزام آور متقاضیان شرکت در مزایده عمومی).

 1. پاکت (ج)

این پاکت شامل:

 1. فرم شماره 9 (فرم قیمت پیشنهادی).
شرایط شرکت کنندگان:

شرایط عمومی مزایده

هرگونه پیشنهاد ارائه شده به سازمان توسط متقاضیان بمنظور شرکت در مزایده عمومی که شامل یک یا چند مورد از موارد ذیل باشد، کان لم یکن تلقی شده و به متقاضی مسترد می­گردد. سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در این زمینه اختیار تام داشته و مستقیماً عمل خواهد کرد.

 • مطابق با شرایط مزایده نباشد.
 • دارای قید و شرط باشد.
 • مخدوش باشد.
 • دارای شرایط خاص یا پیش­بینی نشده باشد.
 • مبهم باشد.
 • ناقص باشد.

نحوه ارائه پیشنهادات توسط متقاضیان به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان جهت شرکت در مزایده و نحوه بررسی آنها بصورت ذیل می­باشد:

 1. پیشنهاد مزایده باید در محل و تاریخ و ساعتی که در آگهی ذکر شده، تسلیم شود و کلیه پیشنهاداتی که بعد از تاریخ و ساعت مقرر ارائه شوند، تحویل گرفته نخواهند شد و عیناً به متقاضی مسترد می­گردد.

 1. پس از انقضای موعد تسلیم پیشنهادات، هیچگونه درخواستی مبنی بر تغییر و اصلاح پیشنهادت ارائه شده توسط متقاضیان به هر عنوان پذیرفته نخواهد شد و سازمان در این زمینه اختیار تام دارد.

 1. به پیشنهاداتی که فاقد سپرده (تضمین) باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 1. گواهی تاییده صلاحیت فنی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی بایستی توسط نظام مهندسی معدن صادر شده باشد. لازم بذکر است این گواهی دارای اعتبار یکساله از تاریخ صدور می باشد. درخصوص متقاضیانی که در پاکت \"ب\" بجای گواهی تاییده صلاحیت فنی و مالی، برگه پرینت گردش حساب بانکی، گواهی پروانه اشتغال، مجوز گواهی کشف یا پروانه بهره برداری و یا هر مدرک دیگری را قرار می دهند، اعلام میدارد که درخواست آنها توسط سازمان ناقص تلقی می گردد و عین مدارک تحویلی مسترد خواهد گردید.

 1. در اجرای مفاد ماده 76 آئین نامه اجرائی قانون معادن، ورود با حداقل امتیاز صلاحیت فنی و مالی الزامی بوده و متقاضی که بیشترین رقم پیشنهادی را اعلام نماید، بعنوان برنده مزایده اعلام خواهد شد.

 • تبصره : در صورت تائید صلاحیت فنی و مالی توسط کمیته فنی مزایده (پاکت­های الف و ب)\" پاکت ج\" بازگشایی می شود.

 • حداقل امتیاز فنی و مالی برای محدوده های اکتشافی و پروانه اکتشاف مزایده ای با مواد معدنی گروه 1، 2 و 3 برابر 10 امتیاز، برای گروه 4 و 5 برابر 15 امتیاز و برای گروه 6 برابر 25 امتیاز می باشد. در مورد محدوده های گواهی کشف مزایده ای حداقل امتیاز لازم مکسوبه برای مواد معدنی گروه 1، 2 و 3 برابر 20 امتیاز، برای گروه 4 و 5 برابر 30 امتیاز و برای گروه 6 برابر 50 امتیاز می باشد (با استناد به بخشنامه شماره135962/60 مورخ 18/6/94 وزارت متبوع).
سازمان برگزار کننده:
 سازمان صنعت معدن و تجارت استان کردستان   صنعت، معدن و تجارت استان کردستان   تست123   وزارت تست  
 تست 2   صنعت معدن و تجارت  
حوزه مناقصه/مزایده: استان کردستان
تاریخ انتشار: شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
واحد منتشر کننده: معاونت امور معادن
تاریخ آخرین تغییرات: شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده: استان کردستان
نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد: رایگان
مهلت دریافت اسناد: شنبه, ۰۲ تیر ۱۳۹۷
مهلت ارسال پیشنهاد: شنبه, ۰۲ تیر ۱۳۹۷
تاریخ بازگشایی پیشنهادها: سه شنبه, ۰۵ تیر ۱۳۹۷
وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
No Cache
Generate time: 1.7408119837443
Query time: 0.88184038798014